W sprawie:
podziału Gminy i Miasta Raszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Data uchwały:
2018-03-13

Numer uchwały:
XXXVII/303/2018

Podjęta przez:
RGiM Raszków

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.