Zarządzenie Nr 0050.495.2016

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 listopada 2016 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817)  oraz Uchwały Nr XXIII/183/2016 Rady Gminy i Miasta z dnia 29 października 2016 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego zarządzenia, będący jego integralną częścią.

 

§ 2.

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.raszkow.pl.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.