ZARZĄDZENIE   NR 0050.266.2016

 

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 

z dnia 11 stycznia 2016r.

 

w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury  fizycznej i sportu w roku 2016 realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515)

 

zarządza

 

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta  informację o przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 30 listopada  2015r. dotacjach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2016. Wysokość przyznanych dotacji dla poszczególnych zadań określa załącznik do niniejszego zarządzenia.                                                                                                                   

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. działalności gospodarczej, sportu, kultury i zdrowia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


U Z A S A D N I E N IE

W dniu 30 listopada 2015r. Gmina i Miasto Raszków ogłosiła otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2016. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłoniono zadania, na które przyznano dofinansowanie.

Zgodnie z zapisem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego podaje się do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.