ZARZĄDZENIE   NR 0050.411.2013
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 4 stycznia 2013r.

w sprawie: przyznania dotacji z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury  fizycznej i sportu w roku 2013 realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

Burmistrz Gminy i Miasta

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami)

zarządza

§ 1.

Podać do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta  informację o przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 3 grudnia 2012r. dotacjach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2013. Wysokość przyznanych dotacji dla poszczególnych zadań określa załącznik do niniejszego zarządzenia.                                                                                                                   

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. działalności gospodarczej, sportu, kultury i zdrowia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

 

Jacek Bartczak