Zarządzenie Nr 0050.378.2012

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 3 grudnia 2012 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIX/150/2012 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 , zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.
  2. Treść ogłoszenia o konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego zarządzenia, będący jego integralną częścią.

 

§ 2.

 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie na stronie internetowej.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

/-/  Jacek Bartczak