ZARZĄDZENIE   NR 0151 / 457 / 2010
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 19 lutego 2010 r.

 

 

w sprawie: przyznania dotacji w II turze z budżetu gminy i miasta na zadania z zakresu kultury  fizycznej w roku 2010 realizowane przez organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

 

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami)

 

 

zarządza

 

§ 1.

 

Podać do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta  informację o przyznanych w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 18 stycznia 2010r. dotacjach w II turze na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2010. Wysokość przyznanych dotacji dla poszczególnych zadań określa załącznik do niniejszego zarządzenia.                                                                                                                   

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. działalności gospodarczej, sportu, kultury i zdrowia.

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

U Z A S A D N I E N IE

 

 

 

 

W dniu 18 stycznia 2010r. Gmina i Miasto Raszków ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2010. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłoniono zadania, na które przyznano dofinansowanie. Zgodnie z zapisem Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyniki przeprowadzonego postępowania konkursowego podaje się do publicznej wiadomości. W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.