Zarządzenie Nr  0151/235/2008

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 sierpnia 2008 roku 
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Raszków na rok 2008


      Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.  Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz.1591 ze zmianami/, art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku  o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 ze zmianami/, § 13 p.2 uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2007roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Raszków na 2008 rok zarządzam:  
                                                                 

§ 1

W uchwale nr  XIV/96/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Raszków na 2008 rok  zmienionej uchwałą nr XV/109/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 25 stycznia 2008 roku, uchwałą nr XVI/121/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 marca 2008 roku, uchwałą nr XVII/125/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 24 kwietnia 2008 roku, zarządzeniem nr 0151/187/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 maja 2008r. uchwałą nr XVIII/134/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 maja 2008 roku,
zarządzeniem nr 0151/206/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 19 czerwca 2008r,  uchwałą nr XIX/168/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 czerwca 2008 roku,
zarządzeniem nr 0151/217/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z dnia 15 lipca 2008r, uchwałą nr XX/175/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29  sierpnia 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe” wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.