Urząd Miasta i Gminy w Raszkowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 

osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2020.

 

 

Wymagane poziomy

Wymagane  poziomy  w 2020 r.

Osiągnięty poziom w 2020 r. przez Gminę i Miasto Raszków

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

dopuszczalny do 35%

37,01 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

50%

41,24%

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

70%

136,00%