Urząd Gminy i Miasta w Raszkowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 

·         osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2019.

 

Wymagane poziomy

Wymagane poziomy za rok 2019 r.

Osiągnięty poziom za rok 2019 r. przez Gminy i Miasta Raszków

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

40%

27,48 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

40 %

31,39%

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

60%

132%

 

·         W okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020  roku usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Raszków świadczy Konsorcjum MZO, EKO KAR które tworzą: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski oraz Firma Usługowa EKO-KAR Sp.  z o. o. Sp. K. ul. Polna 17, 63-440 Raszków, w ramach zawartej umowy na odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych, trwającej do 31.12.2020 r.

·         Informujemy, że w okresie od stycznia 2021 r. usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy będzie świadczył podmiot: KONSORCJUM EKO KAR, MZO reprezentowany przez Firmę Usługową EKO-KAR Sp.  z o. o. Sp. K. ul. Polna 17, 63-440 Raszków.

·         Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane były w  Regionalnym Zakładzie Zagospodarowanie Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp.

 

·         W miejscowości Moszczanka na terenie dawnego wysypiska odpadów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie.

Godziny otwarcia PSZOK w:

- środy – 12:00 do 16:00

- soboty – 8:00 do 14:00

Poniżej wykaż odpadów które są odbierane w PSZOKu:

1)  przeterminowane leki i chemikalia;

 

2)  odpady niebezpieczne;

 

3)  zużyte baterie i akumulatory;

 

4)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 

5)  meble i inne odpady wielkogabarytowe;

 

6)  odpady budowlane i rozbiórkowe;

 

7)  zużyte opony;

 

8)  odpady tekstyliów i odzieży;

 

9)  papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe oraz bioodpady;

 

10)         odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

 

 

 

·         podmioty odbierające odpady z rolnictwa  m.in. folie i sznurki

1.      Jopek Recykling

 

Fabianów ul. Przemysłowa 12,

 

tel. 506 203 717, 667 429 619

 

2.      MZO S.A.

 

Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 138

 

Dział sprzedaży

 

tel. 62  733-81-37

 

3.      Firma Usługowa Eko-Kar Sp. z o.o., sp. k.

 

Moszczanka 92A

 

Tel. 785 932 477