Urząd Miasta i Gminy w Raszkowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późń. zm.) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2018.

 

 

Wymagane poziomy

Wymagane poziomy w 2018 r.

Osiągnięty poziom w 2018 r. przez Urząd Gminy i Miasta Raszków

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania [%]

40%

35,22%

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, matali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

30%

31,50 %

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

50%

100 %