Zmiana zasad segregacji odpadów komunalnych w Gminie i Mieście Raszków od stycznia 2019 roku

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W związku z obowiązkiem dostosowania sposobu selektywnej zbiórki odpadów do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, został zmieniony gminny regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od stycznia 2019 roku w Gminie i Mieście Raszków zmienią się zasady segregacji odpadów. Wprowadzone zostaną DWA NOWE WORKI, w lokalach jednorodzinnych, oraz DWA NOWE POJEMNIKI w zabudowaniach wielolokalowych ( bloki), do segregacji:

- WOREK/POJEMNIK KOLORU NIEBIESKIEGO – na odpady z papieru i tektury

- WOREK/POJEMNIK KOLORU BRĄZOWEGO – na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

 

Selektywna zbiórka będzie odbywać się w podziale na cztery frakcje odpadów:

- do worka/ pojemnika żółtego należy wrzucać TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

- do worka/pojemnika zielonego należy wrzucać SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE

- do worka/pojemnika niebieskiego należy wrzucać ODPADY Z PAPIERU I TEKTURY

- do worka/pojemnika brązowego należy wrzucać – odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

WYMIENIONYCH WYŻEJ ODPADÓW NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO POJEMNIKA NA ZMIESZANE ODPADY !!

          Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w zamknięte pojemniki metalowe lub plastikowe i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów, przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemność pojemników musi zapewniać gromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych.

Tak jak do tej pory, worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną dostarczone do mieszkańców nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, natomiast odpady pochodzące od mieszkańców nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi będą gromadzone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów.

Mieszkańcy zabudowań jednorodzinnych mogą gromadzić odpady ulegające biodegradacji w przydomowych kompostownikach, co w znaczący sposób ograniczy masę zielonych odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, a mieszkańcom da to doskonały nawóz – kompost.

Mieszkańcy budynków jednorodzinnych mogą, we WE WŁASNYM ZAKRESIE, zaopatrzyć się w brązowe pojemniki, z widocznym napisem „BIO” do odpadów ulegających biodegradacji, co w znacznej mierze ułatwi gromadzenie tej frakcji odpadów i pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych zapachów powstających w wyniku fermentacji wyrzuconych resztek.

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielamy surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które cechują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Posegregowane stają się wartościowymi surowcami. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Z odzyskanych surowców powstają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.