Urząd Gminy i Miasta Raszków działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuje, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staroprzygodzkiej 121.