Informacja

Urząd Miasta i Gminy w Raszkowie zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016 :

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów: papier. metale, tworzywa sztuczne i szkło -

poziom wymagany – 18 %

poziom osiągnięty – 24,89 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych:

poziom wymagany – 42 %

poziom osiągnięty – 0 % (brak odebranych odpadów tego rodzaju w 2016 r. )

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania:

poziom wymagany w stosunku do masy odpadów wytwarzanych w 1995r. – 45 %

poziom osiągnięty – 79,96%