Załącznik do zarządzenia nr 0050.1091.2020
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
z dnia 4 kwietnia 2022 roku

Regulamin

dotyczący warunków i tryb postępowania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanym na terenie Gminy i Miasta Raszków

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy regulamin określa  warunki  i tryb postępowania w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” realizowanym na terenie Gminy i Miasta Raszków

2.      Organizatorem przedsięwzięcia jest Gmina i Miasto Raszków, w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3.      Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

4.      Przedsięwzięcie polegać będzie na transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

§2
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Środki na dofinansowanie usuwania foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z                   działalności rolniczej pochodzą ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Gminy i Miasta Raszków

2. Przedsięwzięcie dofinansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony    Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości nieprzekraczającej iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach ww. zadania. W przypadku gdy przedsięwzięcie przekroczy sumę dofinansowania,  Gmina i Miasto Raszków zobowiązuje się do zapewnienia wkładu własnego na pokrycie kosztów przekraczających ww. kwotę.

 

 

§3
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Przedsięwzięcie realizowane będzie w miesiącu maju 2022 roku.

2. Szczegółowy harmonogram określający termin dostarczenia odpadów przez Rolników do miejsca zbiórki zostanie głoszony do 30 kwietnia 2022 roku.

3. Prace związane z utylizacją zgromadzonych odpadów będą realizowane przez wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia wybranego przez Gminę i Miasto Raszków w trybie zamówienia publicznego.

4. Miejscem zbiórki odpadów będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany pod adresem Moszczanka 92A, 63-440 Raszków.

5. Gmina i Miasta Raszków usługi przekaże osobom odpowiedzialnym za przyjęcie odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zbiorcze zestawienie danych, zawierające następujące informację: imię i nazwisko oraz adres posiadacza odpadów, ilość odpadów zadeklarowanych przez posiadacza odpadów.

 

§4
WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZEDSIĘWZIĘCIU

1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie do Urzędu Gminy i Miasta Raszków „INFORMACJI W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”.

2. Usługa usuwania odpadów rolniczych stanowi pomoc de minimis w rolnictwie – dla osób prowadzących gospodarstwo rolne.

3. Z pomocy de minimis w rolnictwie mogą skorzystać osoby, które złożyły do Urzędu Gminy i Miasta oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie  i w okresie trzyletnim nie przekroczyły przysługującego im limitu.

4. Posiadacz odpadów zobowiązuje się posegregować i oczyścić nagromadzone odpady z folii rolniczych, siatek sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

5. Posiadacz odpadów zobowiązuję się dostarczyć do punktu zbiórki tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się pod adresem: Moszczanka 92A, 63-440 Raszków, posegregowane i oczyszczone odpady.

6. Maksymalna ilość odpadów dostarczona przez posiadacza odpadów nie może przekroczyć ilości zadeklarowanej „INFORMACJI W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁANOŚCI ROLNICZEJ” złożonej do Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

7. W przypadku dostarczenia do punktu zbiórki odpadów w ilości większej, niż zadeklarowano w „INFORMACJI W RAMACH PROGRAMU: USUWANIE FOLII ROLNIICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁANOŚCI ROLNICZEJ”, bądź odpadów nieposegregowanych i nieoczyszczonych,  odbierający odpady zastrzega sobie możliwość nieodebrania odpadów. W ww. przypadku Posiadacz odpadów zobowiązany będzie zabrać nagromadzone odpady oraz przekazać je do zagospodarowania we własnym zakresie.

 

§5

ROZLICZENIE FINANSOWE

1. Środki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięcia, przekazane będą przez Gminę i Miasto Raszków bezpośrednio Wykonawcy, po przedstawieniu przez niego faktur Vat.

2. Przekazanie przez Gminę i Miasto Raszków środków finansowych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 1, nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni, od dnia przedstawienia prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzającymi przekazanie do utylizacji, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

 

§6
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

     1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w Raszkowie przy ul. Rynek 32.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz w             celu realizacji programu pn. ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.” 

4.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom jak tylko tym, które uprawnione są do nich na mocy przepisów prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.