INFORMACJA 

O NABORZE DEKLARACJI

W RAMACH INWENTARYZACJI FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków uprzejmie informuje, iż Gmina i Miasto Raszków zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanych odpadów z podziałem na odpady:

  • folii  rolniczej,
  • siatek i sznurków do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania.

W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę i Miasto Raszków, możliwe będzie zorganizowanie bezpłatnej zbiórki w/w odpadów. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów tj.:z folii rolniczych, z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG.

W związku z powyższym, rolnicy z terenu Gminy i Miasta Raszków zainteresowani sprawą winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Raszków lub jest do pobrania w tut. Urzędzie pok. nr 4.

Sposób składania informacji: Urząd Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków osobiście lub pocztą do dnia 05.08.2021 r. włącznie.

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku. Realizacja programu na terenie Gminy i Miasta Raszków będzie uzależniona od uzyskania dotacji.

Sprawy związane z gospodarką odpadami prowadzone są w tut. Urzędzie pok. nr 4, tel. 62 734 49 07.