Szanowni mieszkańcy!

            Urząd Gminy i Miasta w Raszkowie informuje, iż w związku z podjęciem uchwały nr XXIV/166/2020 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 września 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków, od 1 stycznia 2021 roku właściciele nieruchomości na których powstaje popiół, zobowiązani są we własnym zakresie zaopatrzyć się w szary pojemnik z widocznym napisem „POPIÓŁ” i gromadzić w nim popiół i żużel z palenisk domowych. Od 1 stycznia 2021 roku w/w frakcja odpadów nie będzie mogła być gromadzona w pojemniku na zmieszane odpady komunalne. Selektywna zbiórka popiołu oznacza zakaz mieszania popiołu z innymi odpadami. W przypadku zanieczyszczenia pojemnika na popiół innymi frakcjami odpadów pojemnik nie zostanie odebrany. Szare pojemniki na popiół i żużel z palenisk domowych odbierane będą raz na dwa tygodnie w okresie od października do kwietnia, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

            W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości na których powstaje popiół o dostosowanie się do zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków i zaopatrzenie się w szary pojemnik o poj. 120 l, z tworzywa sztucznego z napisem „POPIÓŁ, na kółkach spełniający normę PN-EN 840.