Zgodnie z art. 3 ust2 pkt. 9 lit. b), c), d) i e) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami)
Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości:

- podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Raszków tj.: zmieszane odpady komunalne,  odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są na Zastępczej Instalacji ZOiGO MZO S.A. ul. Staroprzygodzka, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

- Osiągnięty  poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2012 rok wyniósł 51,63%;

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 rok wyniósł 18,86%;

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2012 rok wyniósł 100%;

- Gmina i Miasto Raszków jest w trakcie tworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Moszczance;

- Na terenie Gminy i Miasta Raszków firma Computer Recycling Katarzyna Radiczew, ul. Wojska Polskiego 10, 63-440 Raszków,  przyjmują zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 ze zmianami).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można przekazywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1700 do siedziby firmy w Radłowie, ul. Wojska Polskiego 10.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak