Raszków, dnia 18 czerwca 2021 roku

PP.6722.1.2021

OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszarów wsi Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Rąbczyn, Przybysławice, Jaskółki.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Raszków Uchwały Nr XXXI/214/2021 z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do:
1. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszarów wsi Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Rąbczyn, Przybysławice, Jaskółki. Obszar opracowania planu został określony w załącznikach graficznych do ww. uchwały
oraz
2. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko do opisanego w pkt 1 planu miejscowego. Przedmiotem  prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń planu miejscowego na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440  Raszków (sekretariat), w terminie od dnia 23 czerwca 2021 roku do 23 lipca 2021 roku włącznie. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem oceny jest ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, pok. nr 8 w godzinach pracy urzędu.
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w miejscu i terminie jak wyżej. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440  Raszków, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – plan Grudzielec, Moszczanka, Skrzebowa, Rąbczyn, Przybysławice, Jaskółki”.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
(-) z up. Piotr Rokicki

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy i Miasta Raszków, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków za pomocą adresu: inspektor@osdidk.pl.
3. Administrator danych osobowych Gmina i Miasto Raszków – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści tej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą i Miastem Raszków przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina i Miasto Raszków.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania prowadzonej procedury planistycznej tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
8. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.