Raszków, dnia 18 czerwca 2021 r.

PP.6720.2.2019

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 czerwca 2021 r. do 21 lipca 2021 r. włącznie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków w godz. od  8:00 do 16:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. o godz. 10:00  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków - (pok. 25-) sala posiedzeń.
Zgodnie z art. 11 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawne mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy siedziby i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2021 roku.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w  art. 8c oraz art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741).
Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) informuję o:

przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków. 
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres kancelaria@raszkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2021 r. 
W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza–Studium”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków. W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
/-/ z up. Piotr Rokicki 


W związku z ogłoszeniem o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na podstawie art. 17 a Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Raszków informuje:


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy i Miasta Raszków, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków za pomocą adresu: inspektor@osdidk.pl.
3. Administrator danych osobowych Gmina i Miasto Raszków – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie, tj. realizacji partycypacji społecznej w procesie planistycznym, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi tj. art. 6 ust.1 lit. c RODO. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści tej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z Gminą i Miastem Raszków przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina i Miasto Raszków.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania prowadzonej procedury planistycznej tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych,
• osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f) prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
8. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.