Raszków, dnia 17 września 2018 roku

PP.6722.1.2016

OGŁOSZENIE
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 ze zmianami), zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Gminy i Miasta Raszków Uchwały Nr XXXIX/317/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka.
Z ww. uchwałą oraz uzasadnieniem o którym mowa w art. 42, pkt. 2 ww. ustawy i podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy,  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32, pok. nr 4 w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki