Raszków, dnia 07 marca 2018 roku

PP.6722.1.2016

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


 
    Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21.03.2018 roku do 12.04.2018 roku włącznie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 16:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna, w kategorii gospodarka przestrzenna.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  12.04.2018 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, sala posiedzeń, piętro II.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu  planu miejscowego.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26.04.2018 roku włącznie.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, w sposób określony w art. 18 ust. 3 pkt 1, 2, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1405) informuję o:

przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 w godz. od 8:00 do 16:00. 
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres kancelaria@raszkow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2018 roku włącznie.
W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – plan miejscowy”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
/-/ Jacek Bartczak