Raszków, dnia 21 listopada 2013 roku

PP.6722.4.2013

OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy i Miasta Raszków Uchwały XXVI/215/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku o przystąpieniu do:

1. sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Pogrzybów i Przybysławice. Obszar opracowania planu został określony w załącznikach graficznych do ww. uchwały
oraz
2. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko do opisanego w pkt 1 planu miejscowego. Przedmiotem  prognozy będzie ocena skutków realizacji ustaleń planu miejscowego na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440  Raszków (sekretariat), w terminie do dnia 17 grudnia 2013 roku włącznie. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem oceny jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, pok. nr 4.
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w miejscu i terminie jak wyżej. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440  Raszków, albo w formie elektronicznej na adres kancelaria@raszkow.pl,  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym. 
W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – plan Pogrzybów, Przybysławice”.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
(-) Jacek Bartczak