Raszków, dnia 08 listopada 2013 roku


PP.6722.3.2013

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla części obszaru wsi Moszczanka oraz wsi Rąbczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 listopada 2013 roku do 11 grudnia 2013 roku włącznie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, 63-440 Raszków w godz. od 900 do 1530 pok. nr 4 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna, w kategorii gospodarka przestrzenna.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 roku o godz. 1100 w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, sala posiedzeń, piętro II.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  27 grudnia 2013 roku włącznie.

Jednocześnie na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) informuję o:

przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w wyżej wyznaczonym terminie siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, 63-440 Raszków w godz. od 900 do 1530 pok. nr 4.
Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: kancelaria@raszkow.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.  o bezpiecznym podpisie elektronicznym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2013 roku włącznie.
W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – plan – Moszczanka i Rąbczyn”.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
/-/ Jacek Bartczak