OGŁOSZENIE
o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków.

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o uchwaleniu przez Radę Gminy i Miasta Raszków Uchwały Nr XIX/142/2012 z dnia 30  października 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Raszków.
Przedmiotem uchwalenia wyżej wymienionej zmiany planu było przeznaczenie terenów pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Zainteresowani mogą zapoznać się z ww. Uchwałą oraz Uzasadnieniem o którym mowa w art. 42, pkt. 2 ww. ustawy i Podsumowaniem o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Raszkowie, ul. Rynek 32 w godzinach urzędowania.


Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

/-/ Jacek Bartczak