Raszków, dn. 04.01.2021 r.

OŚ.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020, poz. 256 ze zmianami) w związku z  art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku, poz. 283 ze zmianami), informuję strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie ciągu dróg nr 5288P i 5292P Raszków-Szczury na odcinku długości około 7800m, o wydaniu opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2020 roku (data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Raszków 29.12.2020r.),  znak sprawy: PO.ZZŚ.2.435.375m.2020.AN nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią ww. opinii można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy i Miasta Raszków  www.raszkow.pl/bip w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.


Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków

(-) z up.  Piotr Rokicki