Raszków, dnia 09 grudnia 2011 roku

Znak sprawy: OŚ. 7625/5/2010         

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu jednej elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w miejscowości Rąbczyn – Gmina i Miasto Raszków na działce nr 249, arkusz mapy 2.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, Raszków, ul. Rynek 32, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 800 do 1600, tel. 62 734 49 11 w terminie 7 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14-stu dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta 
Raszków

(-) Piotr Rokicki