Raszków, dnia 23 września 2011 roku

 

OŚ. 7625/7/2010

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji 

 

                     Na podstawie art. 38, 74 ust. 3 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

 

zawiadamiam

strony postępowania, że na podstawie art. 71 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 20 września 2011 roku, wydana została decyzja, znak sprawy OŚ. 7625/7/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach nr 126, 127, położonych w miejscowości Bugaj – Gmina i Miasto Raszków.

Decyzja została wydana na wniosek Specjalistycznego Gospodarstwa Drobiarskiego Andrzej Borowski, ul. Wierzbowa 29, 63-720 Koźmin Wlkp.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

 

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i www.ekoportal.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do16oo.

                                                               

Burmistrz Gminy i Miasta

Raszków

   /-/ Jacek Bartczak