Raszków, dnia 14 września 2011 roku

OŚ.602.1.2011

 

Zawiadomienie

 o przystąpieniu do wykonania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Raszków wraz z prognozą oddziaływania wyżej wymienionych projektów na środowisko

            Na podstawie przepisów art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 29 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam, o przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy i Miasta Raszków wraz z prognozą oddziaływania wyżej wymienionych projektów na środowisko.
Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej na adres Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, ustnej do protokołu (pok. nr 4, w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: kancelaria@raszkow.pl. w terminie do 06 października 2011 roku włącznie. Po tym terminie uwagi i wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się można w budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

 

z up. Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

 

/-/ z-ca Piotr Rokicki