Raszków, 09 sierpnia 2011 roku

 

Znak sprawy: OŚ. 7625/7/2010

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach nr 126, 127, położonych w miejscowości Bugaj – Gmina i Miasto Raszków.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, Raszków, ul. Rynek 32, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu tj. od 800 do 1600, tel. 62 734 49 11 w terminie 7 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Raszków

   

     (-) Jacek Bartczak