Raszków, dnia 25 sierpnia 2011 roku

Znak sprawy: OŚ. 7625/5/2010         

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października  2008 roku o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami/, w związku z przedstawieniem raportu o oddziaływaniu na środowisko

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

informuje

o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu jednej elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w miejscowości Rąbczyn - Gmina i Miasto Raszków na działce nr 249, arkusz mapy 2.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek A. Lis i Synowie - Tartak I - Lech Lis z siedzibą w miejscowości Rąbczyn 42, 63-440 Raszków.

            Na podstawie art. 79, ust. 1. wyżej wymienionej ustawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 wyżej powołanej ustawy przysługuje ,,każdemu".

W związku z powyższym informuję, iż dane o:

-  wniosku;

-  postanowieniach;

-  raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

zostały umieszczone zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.bip.net.pl oraz www.ekoportal.pl.

Ponadto informuję, iż od poniedziałku do piątku w  godz. 800-1600 istnieje możliwość zapoznania się z w/w dokumentami znajdującymi się siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 oraz składania uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: kancelaria@raszkow.pl w terminie 21 dni od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.


Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków 
(-) Jacek Bartczak