Raszków, dnia 22 sierpnia 2011 roku

Znak sprawy: O¦. 7625/5/2010         

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego

 postępowania administracyjnego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków działaj±c w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) w zwi±zku z art. 74 ust. 3 oraz art. 33 ustawy z  dnia  3  paĽdziernika  2008 roku  o  udostępnianiu  informacji  o  ¶rodowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  ¶rodowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  ¶rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2010 roku zostało wydane postanowienie znak sprawy O¦. 7625/5/2010, dotycz±ce podjęcia z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ¶rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegaj±cego na wybudowaniu jednej elektrowni wiatrowej zlokalizowanej w miejscowo¶ci R±bczyn - Gmina i Miasto Raszków na działce nr 249, arkusz mapy 2 w zwi±zku z przedłożeniem przez wnioskodawcę A.Lis i Synowie - TARTAK I - Lech Lis, R±bczyn 42, 63-440 Raszków raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na ¶rodowisko.

Informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 paĽdziernika 2008 roku o udostępnieniu informacji o ¶rodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ¶rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ¶rodowisko, organ prowadz±cy postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będ± zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.

 

Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  ¶rodowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawieraj±cych informację o ¶rodowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urz±d Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip oraz www.ekoportal.pl .

Z ww. postanowieniem oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 4, od poniedziałku do pi±tku w godzinach od 8.30 do 15.30.

 

Na ww. postanowienie przysługuje Stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorz±dowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za po¶rednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

W my¶l art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 7 dni na wniesienie zażalenia rozpoczyna się po upływie 14 dni licz±c od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrza Gminy i Miasta
Raszków
(-) Jacek Bartczak