Raszków, dnia 18 kwietnia 2011 roku

OŚ. 7625/4/2008                                            

 

ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

       Zgodnie z art. art. 8 i 21 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam,

 że w dniu 18.04.2011r. zostało wydane postanowienie, znak sprawy OŚ. 7625/4/2008 o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na wybudowaniu dwóch siłowni wiatrowych (szt.2) zlokalizowanych w miejscowości Skrzebowa –gmina Raszków na działce nr 56, arkusz mapy 1, stosownie do wszczętego w dniu 23.03.2011r., postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww.  przedsięwzięcia, wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w dniu 8 lipca 2009 roku, znak sprawy OŚ.7625/4/2008 na wniosek EKOENERGII-RASZKÓW Sp. z o.o., ul Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy (m. in. postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim), można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków (pok. nr  4) w godz. 800 do1600.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.bip.raszkow.pl (zakładka Ochrona środowiska) i  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Raszków

/-/ Jacek Bartczak