Raszków, dnia 23 marca 2011 roku

OŚ. 7625/4/2008                                   

    

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960r., Kodeksu postępowania administracyjnego  ( jedn. tekst: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 i 87 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 

 

zawiadamia

 

o wszczęciu na wniosek EKOENERGI-RASZKÓW Sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji NR 7625/4/2008  z dnia 08 lipca 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu dwóch siłowni wiatrowych (szt.2) zlokalizowanych w miejscowości Skrzebowa –gmina Raszków na działce nr 56, arkusz mapy 1.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4, tel. 062 734 49 11 w godzinach od 800 do 1600 w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Raszków

/-/ Jacek Bartczak