Raszków, dnia 18 luty 2011 roku

 

Znak sprawy: OŚ. 7625/7/2010

                                                             

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Raszków na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamia o wszczęciu w dniu 26 stycznia 2011 r., na wniosek Specjalistycznego Gospodarstwa Drobiarskiego Andrzej Borowski, ul. Wierzbowa 29, 63-720 Koźmin Wlkp., postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy drobiu na działkach nr 126, 127, położonych w miejscowości Bugaj – Gmina i Miasto Raszków.

 

Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania  w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Burmistrz

Gminy i Miasta Raszków

(-) z up. Piotr Rokicki