Raszków, dnia 29 kwietnia 2011 roku

OŚ. 7625/4/2008                                            

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji 

 

                     Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)

 

zawiadamiam,

 że w dniu 29 kwietnia 2011 roku została wydana decyzja, znak sprawy OŚ. 7625/4/2008 zmieniająca decyzję NR 7625/4/2008 z dnia 08 lipca 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego wybudowaniu dwóch siłowni wiatrowych (szt.2) zlokalizowanych w miejscowości Skrzebowa –gmina Raszków na działce nr 56, arkusz mapy 1.

Decyzja została wydana na wniosek EKOENERGII-RASZKÓW Sp. z o.o., ul. Krotoszyńska 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w Raszkowie w pok. nr 4.

 

Zawiadomienie-Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków, oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i www.ekoportal.pl. 

                                                               

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
/-/ Jacek Bartczak