Raszków, dnia 28 stycznia 2011 roku

 

Nasz znak: OŚ. 7625/6/2010

 

ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000  r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), oraz art. 8 i 21 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam,

 że w dniu 27.01.2010r. zostało wydane postanowienie, znak sprawy OŚ. 7625/6/2010 o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na przebudowie magazynu na halę warsztatu obsługi i napraw sprzętu budowlanego wraz z budową zaplecza socjalnego na działkach nr ewid. 5/5 i 5/7, położonych w miejscowości Przybysławice – Gmina i Miasto Raszków, stosownie do wszczętego w dniu 28.10.2010r., postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek firmy Azymut Spółka z o.o., ul Ostrowska 14, 63-440 Raszków.

Z treścią postanowienia oraz aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków (pok. nr  4) w terminie 7 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w godz. 8.30 do15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.bip.raszkow.pl i  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków.

 

Burmistrz Gminy i Miasta

Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki