Raszków, dnia 01 marca 2011 roku

 

Nasz znak: OŚ. 7625/6/2010

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji 

 

                     Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

 

zawiadamiam,

że na podstawie art. 71 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 104 ww. ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w dniu 28 lutego 2011 roku, wydana została decyzja, znak sprawy OŚ. 7625/6/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie magazynu na halę warsztatu obsługi i napraw sprzętu budowlanego wraz z budową zaplecza socjalnego na działkach nr ewid. 5/5 i 5/7, położonych w miejscowości Przybysławice – Gmina i Miasto Raszków.

Decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwo AZYMUT Spółka z o.o., ul. Ostrowska 14, 63-440 Raszków.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

Zawiadomienie-Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i www.ekoportal.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do16oo.

                                                               

Burmistrz Gminy i Miasta

 Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki