Raszków, dnia 23 grudnia 2013 roku


OŚ.6220.1.2013


Obwieszczenie
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami)
zawiadamia strony postępowania

o wydanym w dniu 23 grudnia 2013 roku, znak sprawy OŚ.6220.1.2013 postanowieniu, którego treść podaję poniżej: 

POSTANOWIENIE

Zgodnie z art. 98 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 25.11.2013 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 29.11.2013r.) DOMREL BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12 C/1, 71-502 Szczecin:

postanawiam

na wniosek strony zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie”.

Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2013 roku do Urzędu Gminy i Miasta Raszków wpłynął wniosek firmy  DOMREL BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12 C/1, 71-502 Szczecin, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Tomkiewicza o zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Raszków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie” do czasu przedłożenia uzupełnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.   
Jako uzasadnienie wnioskodawca wskazał, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim wezwał DOMREL BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o., do przedłożenia wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jednak z uwagi na obszerność i złożoność przedmiotu uzupełnienia, Inwestor nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi w wyznaczonym przez ww. organy terminie.
Z uwagi na powyższe oraz że organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte postanowiono, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu postanowiono zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie.
 
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 98 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.


Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

(-) Jacek Bartczak