Raszków, dnia 16 grudnia 2013 roku

OŚ.6220.4.2013


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1235 ze zmianami)

zawiadamiam

że, w dniu 16 grudnia 2013 roku, na wniosek Pani Klaudii Maciejewskiej Całka oraz Pani Marietty Maciejewskiej Keiser, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.4.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie zbiornika wodnego -  stawu ziemnego o powierzchni 1,68 ha i pojemności  ca 22000 m3.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i www.ekoportal.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do16oo.
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
/-/ z up. Piotr Rokicki