Raszków, dnia 14 października 2013 roku


OŚ.6220.5.2013


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami).
zawiadamiam,
że w dniu 11 października 2013 roku, wydana została decyzja, znak sprawy OŚ.6220.5.2013  o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Taczanów” na terenie działek o nr ewidencyjnym 233, 234, 235 na terenie gminy Raszków,  obręb: Koryta.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32.
Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i www.ekoportal.pl
Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do16oo.
 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki