Raszków, dnia 01 października 2013 roku

OŚ.6220.2.2013


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam

że, w dniu 27 września 2013 roku, na wniosek Gminy i Miasta Raszków, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.2.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Moszczance” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Moszczanka, działki nr ewid. 437/1, 437/3, 437/4,  .

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i www.ekoportal.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do16oo.
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki