Raszków, dnia 27 września 2013 roku

OŚ.6220.1.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 03 października  2008 roku o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami/, w związku z przedstawieniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków
informuje

o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek inwestora DOMREL BIURO USŁUG      INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12 C/1, 71-502 Szczecin.
Na podstawie art. 79, ust. 1. wyżej wymienionej ustawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 wyżej powołanej ustawy przysługuje ,,każdemu”.
W związku z powyższym informuję, iż dane o:
-  wniosku;
-  raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
zostały umieszczone zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy w publicznie dostępnym wykazie danych  o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.bip.net.pl oraz www.ekoportal.pl
    Ponadto informuję, iż od poniedziałku do piątku w  godz. 830-1530 istnieje możliwość zapoznania się z w/w dokumentami znajdującymi się siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 oraz składania uwag i wniosków na piśmie na adres: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: kancelaria@raszkow.pl w terminie 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.  
    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) z up. Piotr Rokicki