Raszków, dnia 24 września 2013 roku

 
OŚ.6220.1.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2013r., poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamia strony postępowania

o wydanym w dni 24 września 2013 roku, znak sprawy OŚ.6220.1.2013 postanowieniu, którego treść podaję poniżej. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.bip.net.pl oraz www.ekoportal.pl .
Z ww. postanowieniem oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje Stronom prawo wniesienia zażalenia.

Raszków, dnia 24 września 2013 roku


OŚ.6220.1.2013

POSTANOWIENIE
 

Na podstawie art.  97 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2013r., poz. 267 ze zmianami), po przedłożeniu  przez wnioskodawcę DOMREL BIURO USŁUG  INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12 C/1, 71-502 Szczecin raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

postanawiam:

podjąć z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę DOMREL BIURO USŁUG      INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12 C/1, 71-502 Szczecin raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków w związku ze stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę DOMREL BIURO USŁUG    INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12 C/1, 71-502 Szczecin, przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2013 roku, znak sprawy: OŚ.6220.1.2013 zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji ww. przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 30 sierpnia 2013 roku do Urzędu Gminy i Miasta Raszków wpłynął Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie.
Art. 97 §2 wyżej cytowanej ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego stanowi, że: „Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony”.
W związku z powyższym, ponieważ ustały przyczyny zawieszenia postępowania w przedmiotowej sprawie, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
/-/ z up. Piotr Rokicki