Raszków, dnia 29 sierpnia 2013 roku

OŚ.6220.5.2013


 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r., poz. 267), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Taczanów” na terenie działek o nr ewidencyjnym 233, 234, 235 na terenie gminy Raszków,  obręb: Koryta.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania wynikających z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału na każdym etapie stadium w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Zgodnie z art. 41 §1 i §2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
/-/ z up. Piotr Rokicki