Raszków, dnia 01 sierpnia 2013 roku

OŚ.6220.3.2013


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji 


Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam

że, w dniu 31 lipca 2013 roku, na wniosek Pana Roberta Banaś, wydana została decyzja znak sprawy OŚ.6220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej w Przybysławicach zlokalizowanego na działce nr ewid. 211.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i www.ekoportal.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8oo do16oo.
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki