Raszków, dnia 15 lipca 2013 roku

OŚ.6220.3.2013

ZAWIADOMIENIE


o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawiadamiam, że w dniu 15 lipca 2013 roku wydane zostało Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Raszków, OŚ.6220.3.2013, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej w Przybysławicach zlokalizowanego na działce nr ewid. 211.
Z uwagi na fakt, że na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie zawiadamiam równocześnie, że tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia oraz materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. 4 z możliwością wypowiedzenia się również co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków w siedzibie Urzędu,  na tablicach ogłoszeń właściwego terytorialnie sołectwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków – www.raszkow.bip.net.pl w zakładce ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 z  dnia  3  października  2008 roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.bip.net.pl  oraz www.ekopotrtal.pl

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
   
(-) z up. Piotr Rokicki