Raszków, dnia 28 czerwca 2013 roku

OŚ.6220.1.2013

Obwieszczenie
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamia strony postępowania

o wydanym w dni 24 czerwca 2013 roku, znak sprawy OŚ.6220.1.2013 postanowieniu, którego treść podaję poniżej. 
Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletyny Informacji Publicznej www.raszkow.bip.net.pl oraz www.ekoportal.pl .
Z ww. postanowieniem oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje Stronom prawo wniesienia zażalenia.

Raszków, dnia 24 czerwca 2013 roku


OŚ.6220.1.2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.  63  ust.  5 i 6 ustawy  z  dnia  3  października  2008 roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami)

postanawiam:

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę DOMREL BIURO USŁUG      INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12 C/1, 71-502 Szczecin, raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków postanowieniem OŚ.6220.1.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 roku, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przez wnioskodawcę DOMREL BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12 C/1, 71-502 Szczecin, przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie i nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu  ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 5 w przypadku gdy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków
/-/ Jacek Bartczak