Raszków, dnia 02 lipca 2013 roku

OŚ.6220.6.2012

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji 

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)
zawiadamiam
że w dniu 21 czerwca 2013 roku, wydana została decyzja, znak sprawy OŚ. 6220.6.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  króliczarni na 121,8 DJP z zapleczem,  zlokalizowanego w miejscowości Janków Zaleśny, nr ewidencyjny działki 682, ark. mapy 3.

Decyzja została wydana na wniosek Inwestora Pana Karol Wawrzyniaka.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków przy ul. Rynek 32 w pok. nr 4.
Informacja na temat wydanej decyzj znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach dotyczących środowiska, prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków znajdującym się na stronie internetowej Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków www.raszkow.bip.net.pl i www.ekoportal.pl.  Wykaz jest dostępny  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków,  ul. Rynek 32, 63-440 Raszków, pok. nr 4 od poniedziałku do piątku w godz. od. 8.oo do16.oo.
 

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Raszków

/-/ Jacek Bartczak