Raszków, dnia 22 kwietnia 2013 roku

OŚ.6220.2.2013


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r., poz. 267), zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Moszczance” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Moszczanka, działki nr ewid. 437/1, 437/3, 437/4.
Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania wynikających z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału na każdym etapie stadium w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Zgodnie z art. 41 §1 i §2 ustawy kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy maja obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) z up. Piotr Rokicki