Raszków, dnia 15 kwietnia 2013 roku

OŚ.6220.1.2013

Obwieszczenie
o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

zawiadamiam strony postępowania

o wydanym w dni 15 kwietnia 2013 roku znak sprawy OŚ.6220.1.2013 postanowieniu, którego treść podaję poniżej.  Ponadto informuję, iż na podstawie art. 74 ust 3 wyżej wymienionej ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie w sprawie zawiadamia strony w trybie art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, który mówi, iż strony będą zawiadomione o toku postępowania przez obwieszczenie.
Dane o ww. postanowieniu zgodnie z art. 21 wyżej wspomnianej ustawy o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie zostały zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Urząd Gminy i Miasta Raszków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.raszkow.pl/bip oraz www.ekoportal.pl .
Z ww. postanowieniem oraz innymi aktami sprawy zgromadzonymi w toku postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, pokój nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
W myśl art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego okres 7 dni na wniesienie zażalenia rozpoczyna się po upływie 14 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.


POSTANOWIENIE

Na podstawie art.  63  ust.  1  i  4 ustawy  z  dnia  3  października  2008 roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b oraz pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z  2013 r., poz. 267 ze zmianami) w związku z wnioskiem inwestora DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych, ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie,

postanawiam:


I.  Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przez DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych, ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 Szczecin, przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie.

II. Nałożyć na inwestora DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych, ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502  Szczecin, obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia wymienionego w pkt. 1 niniejszego postanowienia w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), który w szczególności powinien zawierać analizę podanych niżej zagadnień:
1.  Z zakresu ochrony przed hałasem należy:
-   określić parametry akustyczne turbin (najwyższy możliwy poziom mocy akustycznej),
-   wskazać lokalizację  planowanych turbin i wykonanie analizy akustycznej, w układzie współrzędnych określonych jako PL-1992 lub PL-2000 (z podaniem   południka osiowego) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 roku w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247); w przypadku, gdy przewiduje się niewielką zmianę lokalizacji turbin na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia, wskazanie wielkości przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych oraz najbardziej niekorzystną przewidywaną lokalizację ze względu na wpływ przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska w ww. układzie odniesienia; dla sytuacji najbardziej niekorzystnej należy wykonywać ponowną analizę akustyczną i wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zmiana lokalizacji turbiny we wskazanym zakresie nie będzie skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną,
-   podać odległości od najbliższych planowanych lub istniejących w sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia turbin wiatrowych,
-   dołączyć informację od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanych turbin wiatrowych, ze wskazaniem na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) w szczególności określenie odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od turbin wiatrowych,
-   określić największą odległości od siłowni, dla której przekroczone będą dopuszczalne poziomy hałasu, w odniesieniu do terenów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
-   przedstawić opis przewidzianych skutecznych środków zmniejszających poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami odrębnymi,
-   przedstawić otrzymane wyniki w formie opisowej oraz graficznej, za pomocą izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu, określonym dla najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną,
-   wskazanie na załącznikach graficznych prezentujących rozkład poziomów hałasu lokalizacji każdego ze źródeł hałasu, granic najbliżej położonych terenów dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów.
2.  Z zakresu gospodarki odpadami należy:
-   przedstawić informacje dotyczące ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów na etapie realizacji  (budowy), eksploatacji oraz likwidacji przedsięwzięcia,
-   przedstawić informacje dotyczące przewidywanych sposobów ograniczenia negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w czasie magazynowania odpadów),
-   podać informacje dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego przez płyny eksploatacyjne, w tym olej transformatory.
3.  Z zakresu ochrony przed polami elektromagnetycznymi należy:
-   przedstawić opis sposobu przyłączenia turbin do sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem własnych stacji elektroenergetycznych, napięcia znamionowego sieci wewnętrznych i sposobu przesyłu wytworzonej energii (linie kablowe, napowietrzne).
-   przedstawić rozkład pól elektrycznego i magnetycznego wokół stacji GPO i napowietrznych elementów infrastruktury energetycznej.
4.  Z zakresu ochrony przyrody należy:
-   opisać elementy przyrodnicze środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 1220 ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy: opis ten powinien zawierać podstawowe parametry lokalnych populacji, które pozwoliłyby ocenić skalę i sposób wykorzystania omawianego terenu przez awifaunę i chirepterofaunę; opis terenu w obrębie planowanej farmy wiatrowej uwzględniający  ukształtowanie i sposób użytkowania terenu, krajobraz, wody powierzchniowe, położenie kompleksów leśnych, szpalerów drzew, terenów podmokłych, itp.; w razie stwierdzenia przemieszczania przez teren przedmiotowych działek płazów w okresie godowym należy przeanalizować wpływ dróg dojazdowych do elektrowni wiatrowych jako bariery dla płazów, 
-   przedstawić szczegółowy opis metod i materiałów wykorzystanych do zebrania ww. danych,
-   przedstawić ocenę wpływu inwestycji, w tym oddziaływania skumulowanego  na środowisko przyrodnicze na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji ze szczególnym uwzględnieniem wpływu  na ptaki i nietoperze, a także płazy (mogące gromadzić się w wykopach pod elektrownie) wraz z oceną wpływu na obszary chronione położone w otoczeniu inwestycji, 
-   przedstawić opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie  (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko – wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, nie budzący wątpliwości co do sposobu ich wykonania. Zgodnie z opracowaniem Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009 „Tymczasowe wytyczne dotyczące ochrony oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” podstawowym działaniem minimalizującym jest odpowiednia lokalizacja turbin względem struktur atrakcyjnych dla nietoperzy (lasów, cieków i zbiorników wodnych, szpalerów, itp.)    
-   przedstawić zagadnienia związane z występowaniem gatunków objętych ochroną oraz ich siedlisk w formie graficznej.       
5.  Należy przedstawić opis całego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wszystkich elementów infrastruktury towarzyszącej.
6.  Należy przedstawić analizę oddziaływań skumulowanych przedmiotowego przedsięwzięcia, z innymi konstrukcjami o takim samym przeznaczeniu, obejmującą, w szczególności oddziaływanie akustyczne  oraz oddziaływanie na awifaunę i krajobraz. 
7.  Należy opisać analizowane warianty planowanego przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, obejmujący oddziaływanie skumulowane.
8.  Należy przedstawić szczegółową analizę konfliktów społecznych, mogących wystąpić w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia.
9.  Należy przedstawić szczegółową analizę zgodności planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; w tym celu należy przedstawić załącznik graficzny prezentujący lokalizację siłowni oraz infrastruktury towarzyszącej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów terenów określonych w planie.
10. Należy odnieść się do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo wodne.

Uzasadnienie


DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. zwrócili się do Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie.
Z uwagi, że przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b oraz pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) dla których ocena oddziaływania może być wymagana zgodnie z art. 64 ust. 1  pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października  2008 roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), organ prowadzący postępowanie, pismem OŚ.6220.1.2013 z dnia 12 marca 2013 roku, przedmiotowy wniosek wraz z załącznikami przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim z zapytaniem co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 03.04.2013 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 08.04.2013 roku) znak sprawy WOO-I.4240.101.2013.PS oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim opinią sanitarną ON-NS.72.2.11.2013 z dnia 27 marca 2013 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu 29.03.2013 roku) stwierdzili, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określili jego zakres.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nie więcej niż dwudziestu jeden elektrowni wiatrowych o nominalnej mocy elektrycznej pojedynczego urządzenia nie przekraczającej 3 MW i całkowitej wysokości konstrukcji, przy maksymalnie wzniesionym skrzydle, nie więcej niż 210 m n.p.t. Planowane jest również wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym drogi dojazdowe, rozdzielnie elektroenergetyczne stacje kontenerowe, elektroenergetyczne linie kablowe oraz linie telesterownicze. Planowane siłownie zostaną połączone z krajowym systemem elektroenergetycznym poprzez planowaną stację elektroenergetyczną, która zostanie zlokalizowana poza terenem przedmiotowej inwestycji.
Z uwagi na skalę przedsięwzięcia, konieczna będzie realizacja rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej, która może być źródłem emisji pól elektroenergetycznych, a w przypadku awarii, źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego dlatego wskazano na konieczność szczegółowego przedstawienia zagadnień związanych z przesyłem energii elektrycznej oraz ochroną środowiska gruntowo-wodnego.
Z uwagi, że w dokumentacji nie wskazano współrzędnych posadowienia planowanych siłowni a zawarto jedynie twierdzenie, że na terenie planowanych siłowni oraz na terenach objętych oddziaływaniem planowanej inwestycji nie znajdują się tereny, dla których w przepisach odrębnych określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Według opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz organu prowadzącego postępowanie przedstawione informacje nie są wystarczające dlatego konieczne jest dokonanie szczegółowej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska, dla ostatecznie wybranych i precyzyjnie określonych rozwiązań projektowych, w tym miejsc posadowienia siłowni, a także dla warunków, w których oddziaływanie akustyczne przedsięwzięcia będzie największe, w tym uwzględnienie sytuacji, w której grunt będzie pokryty zwartą, zmrożoną warstwą śnieżną lub lodową oraz przedstawienie ewentualnych rozwiązań mających na celu zapewnienie dotrzymania akustycznych standardów jakości środowiska.
Teren na którym planuje się lokalizację inwestycji położony jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr. 151, poz. 1220 ze zmianami). Najbliżej położonymi obszarami Natura 200 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dąbrowy Krotoszyńskie PLH300002 i obszar specjalnej ochrony ptaków Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, oddalone około 1,3 km. W sąsiedztwie przedmiotowej fermy wiatrowej planuje się budowę innej fermy przewidzianej na 16 turbin wiatrowych.
Biorą pod uwagę wielkość przedmiotowej  fermy oraz bezpośrednie sąsiedztwo kolejnej farmy wiatrowej, położenie niektórych turbin w odległości poniżej 200 m od rowów melioracyjnych oraz bliskie sąsiedztwo lasu (np. EW nr 6), nie można wykluczać znacząco negatywnego oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.
Mając na uwadze otrzymane opinie, rodzaj, charakterystykę, skalę możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze oraz że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany, stwierdzam obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zespół Elektrowni Wiatrowych Raszków” polegającego na budowie 21 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. budowanymi drogami dojazdowymi do elektrowni wiatrowych, zjazdami z istniejących dróg, placami montażowymi, Zespołami Linii Kablowych, w skład których wchodzą linie elektroenergetyczne wraz z liniami telesterowniczymi oraz rozdzielniami i stacjami kontenerowymi, zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Grudzielec, Moszczanka, Rąbczyn, gmina Raszków, powiat ostrowski, woj. Wielkopolskie.
                                                      

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
(-) Jacek Bartczak